RODO

 RODO

Ochrona dnych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu. 36-047 Niechobrz 278 ( dalej: Ośrodek). Na bieżąco będziemy informować Pastwa o ważych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/678 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

CO TO JEST RODO?

Jest to skrt od Rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych.RODO wprowadza m.in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązkow administratorw, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

DLACZEGO OŚRODEK PRZETWARZA MOJE DANE OSOBOWE?

Ośrodek przetwarza Pańswa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in. : zapewnienie  bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

CZY MOGĘ MIEĆ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH ?

Tak. Mogą Państwo mieć pełny dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Ośrodka.

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalny Osrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu. Ośrodek odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. w sprawach ochrony danych osobowych mogą Pństwo skontaktować się z Ośrodkiem za  pomocą poczty email:a.wolska@lok.boguchwala.pl oraz pod numeremtelefonu 17-85-00-992 lub z Inspektoremochrony danych pod adresem poczty elektronicznej : ido@boguchwala.pl.

JAK MOGĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować sie pod adresem poczty elektronicznej : ido@boguchwala.pl.

W JAKIM CELU OŚRODEK PRZETWARZA MOJE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek w celu:

 • prowadzenia spraw z zakresu: edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,
 •  otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,twórczości ludowej i folkloru,
 •  sprawowania mecenatu nad twórczością artystyczną, promocją twórców kultury z terenu gminy,
 •  rozpoznawnie, rozbudznie i zspokajanie kulturalnych potrzeb oraz zinteresowań mieszkańców,
 •  organizacji bezpieczeństw osób i mienia Ośrodka.
KTO JEST ODBIORCĄ MOICH DANYCH?
Ośrodek nie przewiduje udostępniać Panstwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Ośrodek powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzanych danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzajace)
 
CZY MOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?
 
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
JAK DŁUGO PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OŚRODEK?
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okrez niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ( wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Ośrodkowi, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państowego)
 
JAKIE UPRAWNIENIA MI PRZYSŁUGUJĄ?
 
W  związku z przetwarzaniem przez Ośrodek dnych ososbowych przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych ( art.15 RODO),
 2. do sprostowania danych ( art.16 RODO)
 3. do usunięcia danych ( art.17 RODO)
 4. do ograniczenia przetwarzania danych ( art.18 RODO)
 5. do przenoszeia danych ( art.20 RODO)
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( art.21 RODO)
 7. prawo do nioepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego  przetwarzania danych, w tym profilowania ( art.22 RODO).
 
 
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem Pani/pana danych  osobowych przetwarzanych w Lokalnym Osrodku Kultury "RAZEM" w Niechobrzu jest: Dyrektor Osrodka z siedzibą 36-047 Niechobrz 278.
 
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie działania Ośrodka, a także przysługujacych Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu daneosobowe@boguchwala.pl.
 
Administrator danych osobowych - Dyrektor Ośrodka - przetwarza Pani?pana dane osobowe na podstawie obowiazujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Lokalnym Ośrodku Kultury "RAZEM" w Niechobrzu;realizacji umow zawartych z kontrahentami Lokalnego ośrodka Kultury "RAZEM" w Niechobrzu;
 
w pozostałych prypadkach Pni/Pana dane osobowe przetwrzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 
organ wladzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne  lub działajace na zlecenie organów włdzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaja z przepisów powszechnie obowiazujacego prawa;
 
inne podmioty, które na podstawie stosownych umow podpisanych z Lokalnym Ośrodkiem Kultury "RAZEM" w Niechobrzu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym prze przepisy powszechnie obowiazującego prawa , tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:
 
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 
prawo do żądania sprostowania ( poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 
prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym) , w przypadku gdy:
 
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 
osoba, której dane dotycza wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania dnych,
 
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiąznia się z obowiązku wynikajacego z przepisów praw;
 
prawo dożądania ograniczenia przetwarzanych dnych osobowych - w przypadku, gdy:
 
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądajac w zamian ich ograniczenia,
 
 Administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celw, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwaranie danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 
prawo do przenosenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione sąnastępujace przesłanki:
 
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobe,
 
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są natępujące przesłanki:
 
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania włdzy publicznej przez Administratora,
 
przetwaranie jest niezbędne do celów wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w któtych nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolność osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na pzretwarzanie danych osobowych(art.6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pni/Panuprawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodnosć przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwaraniu w Ośrodku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego własciwego w sprwach ochrony danych osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administatorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak mozliwosci załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem/ żądaniem.

Pani/pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporzadzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych,

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.